LEIDINIAI

Fotografas Juozas Karazija / [sudarytoja Aušra Jonušytė]. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2004 (Vilnius: UAB Žvaigždžių miestas). – 50, [2] p.: iliustr. – Tekstas anglų ir lietuvių kalbomis.

Vieno iš žymiausių Kupiškio fotografų, mūsų krašto metraštininko J. Karazijos (1906–1987) nuotraukų albumas. Įžangoje pateikta autoriaus biografija.

Meilė motinai – audimo raštuose / Paulinas Kaluina [sudarytoja Dalia Bernotaitė-Beliauskienė; tekstų autorės Aušra Jonušytė, Gražina Kadžytė]. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2004 (Vilnius: UAB Žvaigždžių miestas). – 204, [2] p.: iliustr.

Paulinas Kaluina gimė 1933 m., gyvena Skapiškyje, ne profesionalus dailininkas ar audėjas, o savamokslis kaimo žmogus, panoręs perprasti ir patobulinti jau įprastus audimo raštus, juos paįvairinti, paieškoti netikėtesnių sprendimų. Knygoje beveik 200 jo sukurtų raštų.

Šimonių seniūnija / [redakcinė komisija: Aušra Jonušytė, Violeta Aleknienė, Tomas Sutkaitis], – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2004 (Vilnius: UAB Žvaigždžių miestas). – 112, [2] p.: iliustr.

Knygoje pateikiama etnografinės ekspedicijos (2003), kurioje dalyvavo profesorė Irena Regina Merkienė, Kauno VDU studentai, Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojai, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos jaunieji kraštotyrininkai, apibendrinta medžiaga. Spausdinamos publikacijos apie Šimonių bendruomenę ir jos gyvenimą, etnografinį ansamblį, Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią, Žolinės atlaidus, senuosius kaimo pastatus, amatus, vaišes, naminį alų ir kt.

Mediniai kupiškėnų paminklai / [sudarytoja Aušra Jonušytė; redaktorė Eugenija Urbonienė; vertėjas Giedrius Kašuba]. – [Kupiškis]: Kupiškio etnografijos muziejus, 2005 (Vilnius: UAB Vilniaus spauda). – 59 [1] p.: iliustr. – Gretut. tekstas lietuvių ir anglų klb. Leidinyje publikuojamos devyniasdešimt penkios nuotraukos atspindi Kupiškio krašte esančių medinių paminklų (kryžių, koplytstulpių, stogastulpių, koplytėlių) įvairovę. Pateikiamas penkiasdešimt keturių paminklų sąrašas pagal seniūnijas (jų nuotraukos saugomos Kupiškio etnografijos muziejuje) bei dr. Alės Počiulpaitės straipsnis Kupiškio kryždirbystės tradicijos.

Tapytoja Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė / [sudarytoja Aušra Jonušytė; redaktorė Eugenija Urbonienė; dailininkas Romas Orantas; vertėjas Mantas Marnakas]. Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2005 (Vilnius: UAB Vilniaus spauda). – 79 [1] p.: iliustr., faks., port. – Gretut. tekstas lietuvių ir anglų klb.

Iš Kupiškio kilusios dailininkės (gimusios Šaltenių kaime, vaikystę praleidusios Mazgeliškio vienkiemyje) B. Jacevičiūtės-Jėčiūtės tapybos darbų albumas. Tekstų autorės Aušra Jonušytė ir Marijona Danutė Čiplė. Spausdinama daug nuotraukų iš dailininkės asmeninio archyvo. Leidinio gale pateikiamas chronologinis darbų sąrašas, informacija apie svarbiausias parodas ir jų katalogus, straipsnių bibliografija.

Kupiškio rajono tautodailininkų studija „Židinys‘‘ sudarytoja Aušra Jonušytė; fotografas Juozas Kraujūnas; dailininkas Romas Orantas. Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2006 (Kaunas: UAB Spaudos praktika). – 50 p.: iliustr. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinyje pristatomi dvidešimt keturi rajono tautodailininkai (tapytojai, medžio drožėjai, keramikai, kalviai, audėjai, vytelių pynėjai, akmentašiai, mezgėjai), besiskiriantys savo išsilavinimu, meninėmis nuostatomis, gyvenimo patirtimi. Pateikiami trumpi biografiniai duomenys, publikuojami naujausi kūriniai.

Veronikos Šleivytės gyvenimo bruožai/ Kupiškio etnografijos muziejus; sudarytoja ir redaktorė Aušra Jonušytė; dailininkas Romas Orantas. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2007 (Panevėžys: AB Amalkeros leidyba, 2007)]. 71[1] p.: iliustr. Leidinyje aprašomas Antašavoje (Kupiškio r.) gimusios dailininkės Veronikos Šleivytės (1906–1998) kūrybinis palikimas, spausdinamos grafikos ir pastelinės tapybos darbų reprodukcijos. Pirmą kartą plačiai pristatoma ir mažiau žinoma V. Šleivytės kūrybos sritis – fotografija, kuri aptariama Agnės Narušytės straipsnyje „Veronikos Šleivytės gyvenimas fotografijose“. Knygos gale pateikiamos svarbesnės dailininkės gyvenimo datos, personalinės ir grupinės parodos, sudarytos parodų katalogų ir straipsnių apie V. Šleivytę bibliografijos.

Seserų Glemžaičių palikimas Lietuvoje: konferencijos pranešimai, Kupiškis, 2008 10 24 / [sudarytoja Aušra Jonušytė]. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, [2008] (Vilnius: VPU l-klos sp.) – 81, [1] p.: iliustr. Leidinyje spausdinami seserų Mikalinos, Elvyros ir Stefanijos Glemžaičių palikimo sklaidai ir jų darbų populiarinimui skirtos konferencijos pranešimai: Elvyros Glemžaitės-Dulaitienės knygos „Kupiškėnų senovė“ pažintinė išliekamoji vertė (Gražina Kadžytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Mikalina Glemžaitė – lietuvių tautinio kostiumo kūrėja (Teresė Jurkuvienė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas), M. Glemžaitės palikimas Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Živilė Paipulaitė, Lietuvos nacionalinis muziejus), Mirštantys ir atgyjantys tapatumo ženklai. Kupiškėnų drabužiai XIX a. – XX a. I pusė (Irena Regina Merkienė, Lietuvos istorijos institutas).

Kupiškis: gamtos ir istorijos puslapiai: [monografija] [sudarytoja Aušra Jonušytė; kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė, dailininkė Asta Radvenskienė]. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2009 (Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba). 647, [1] p., [12] iliustr. lap.: nuotr., brėž., lent., žml. – Santr. anglų kalba. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė.

Monografijoje skelbiami naujausiais duomenimis pagrįsti Kupiškio krašto lokaliniai tyrimai, teikiantys informacijos apie gamtą, archeologinį ir kultūrinį paveldą, istoriją. Kupiškėnų etninės kultūros savitumas atskleidžiamas per gyvenamųjų namų statybos ir interjero tradiciją, per audinius ir drabužius, kalendorinius papročius ir tarmę.

Knygoje spausdinami 24 autorių straipsniai. Publikacijas monografijai pateikė žymūs Lietuvos mokslininkai (prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas, prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, prof. habil. dr. Vytautas Merkys, habil. dr. Adelė Valeckienė, prof. Ričardas Kazlauskas, doc. dr. Gintautas Zabiela, doc. dr. Genovaitė Dručkutė, dr. Dalia Klajumienė, dr. Elvyda Lazauskaitė, dr. Arūnas Vaicekauskas, dr. Aldona Vasiliauskienė, dr. Klementina Vosylytė ir kt.) ir muziejininkai bei kraštotyrininkai (Violeta Aleknienė, Aldona Čiurlytė, Edita Jankauskienė, Aušra Jonušytė, Alfreda Petrulienė, Nijolė Puzelienė, Rasa Šaltenienė, Marytė Tamošiūnienė, Alvydas Totoris, Jonė Žebrytė, Renė Sankauskienė).

Boleslovas Motuza: nupieštas gyvenimas: 100-ųjų gimimo metinių parodos katalogas / [sudarytoja Aušra Jonušytė; teksto autorės Aušra Jonušytė, Nijolė Nevčesauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2010 (Kaunas: UAB INDIGO print). – 36 p.: iliustr.

Spausdinamas muziejininkės A. Jonušytės straipsnis „Kūrybos stimulas ir iš Kupiškio žemės“, kuriame supažindinama su 1910 m. Rygoje gimusio, nuo 8 metų Kupiškyje gyvenusio dailininko Boleslovo Adomo Motuzos-Matuzevičiaus biografija, ryšiais su Kupiškiu. Menotyrininkės N. Nevčesauskienės straipsnyje „Boleslovas Motuza: nerimstančio kūrėjo spalvos“ apžvelgiamas dailininko kūrybos kelias, sukurti tapybos, grafikos ir kiti darbai. Pateikiamos pagrindinės B. Motuzos gyvenimo datos, svarbesnių personalinių ir grupinių parodų bei išleistų katalogų sąrašai, straipsnių apie dailininką bibliografija.

Vytautas Palaima meno pasaulyje: 100-ųjų gimimo metinių parodos katalogas / [sudarytoja Aušra Jonušytė; teksto autorės Aušra Jonušytė, Nijolė Nevčesauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2011 (Kaunas: UAB INDIGO print). – 36 p.: iliustr.

Spausdinamas muziejininkės Aušros Jonušytės straipsnis „Kupiškio žemėje brendusi asmenybė“, kuriame supažindinama su 1911 m. Peterburge gimusio, o nuo 1919 metų Kupiškyje gyvenusio teatro dailininko Vytauto Palaimos biografija, jo ryšiais su Kupiškiu. Menotyrininkės N. Nevčesauskienės straipsnyje „Romatiškasis realizmas Vytauto Palaimos kūryboje“ apžvelgiamas dailininko kūrybos kelias, sukurti tapybos, scenografijos ir kiti kūriniai, dėstytojo darbas su studentais. Pateikiamos V. Palaimos gyvenimo datos, svarbesnių personalinių ir grupinių parodų bei išleistų katalogų sąrašai, straipsnių apie dailininką bibliografija.

Gyvenamieji kupiškėnų trobesiai [albumas] [sudarytoja Aušra Jonušytė; kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė, dailininkė Asta Radvenskienė]. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2011 (Vilnius: UAB Standartų spaustuvė). – 63 p.: iliustr. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

Spausdinamas istorikės, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistės Aušros Jonušytės straipsnis „Kupiškėnų gyvenamųjų trobesių įvairovė“ supažindinantis su Kupiškio rajone dar išlikusiais mediniais gyvenamaisiais pastatais, statytais XIX amžiaus pabaigoje, XX a. pirmąjį–ketvirtąjį dešimtmečiais. Architekto, profesoriaus Jono Minkevičiaus straipsnyje Gyvenamųjų namų puošybos savybės aptariamos kupiškėnų pastatų puošybos ypatybės ir būdingiausi bruožai. Leidinyje pateikiama 120 iliustracijų su pastatų ir jų fragmentų nuotraukomis, papildomas kupiškėnų gyvenamųjų pastatų sąrašas.

Kupiškėnų klėtys ir klėtelės [albumas] [sudarytoja Aušra Jonušytė; kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė, dailininkė Asta Radvenskienė]. – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2013 (Vilnius: UAB Standartų spaustuvė). – 64 p.: iliustr. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

Leidinyje spausdinamas istorikės, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistės Aušrelės Jonušytės straipsnis „Klėčių ir klėtelių įvairovė“, supažindinantis su Kupiškio raj dar išlikusiomis klėtelėmis, kurios statytos XIX a. pab. – XX a. pr. Architekto profesoriaus Jono Minkevičiaus straipsnyje „Klėčių architektūra“ aprašoma klėčių tipus, architektūrines savybes. Autorius daro išvadą, kad kupiškėnų klėtys architektūriniu požiūriu yra ypač išvystytos ir priklauso prie pačių geriausių, labiausiai išpuoselėtų ūkinių pastatų ne tik Aukštaitijoje, bet ir Lietuvoje. Leidinyje pateikiamos 141 klėčių ir jų dalių nuotraukos, o taip pat kupiškėnų klėčių ir klėtelių sąrašas.

1863 – 1864 m sukilimo keliu po Šiaurės Rytų Aukštaitiją [katalogas ] [sudarytoja Donata Jutkienė, fotografijų autorius Alvydas Ivoškus, maketą paruošė Tadas Zaura ir Kęstutis Damkus] . – Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus 2013 (Panevėžys: Amalkera). – 26p.: iliustr.

Šis katalogas skirtas 150 –osioms 1863 – 1864 metų sukilimo metinėms paminėti. Leidinys yra vykdyto projekto parodos „1863 – 1864 m. sukilimo keliu po Rytų Aukštaitiją“ dalis, kurį sudaro Donatos Jutkienės tekstas ir Alvydo Ivoškaus meninės fotografijos su sukilimo paliestomis Šiaurės Rytų Aukštaitijos vietovėmis. Užfiksuotas 1863 – 1864 m. sukilimo vietas papildo ir kita sukilimą įvaizdinanti medžiaga. Parodoje fotografijos forma pasirinkta norint simboliškai pagerbti vieną iš sukilimo vadų fotografijos Aukštaitijoje pradininką Eliziejų Liutkevičių, kuris narsiai kovėsi ir žuvo Kupiškio r. netoli Daršiškių k. Šis katalogas tai vizualus pasakojimas apie 1863 – 1864m. sukilimą.

„Algirdas. Balna. Medžio drožėjo gyvenimas atiduotas kūrybai“. [Katalogas]. 2014.

Jame sudėti nuo 1957 metų sukurti subatėno darbai. Leidinyje daugiau kaip pusšimtis tautodailininko kūrinių, šeimos fotografijos, jo darbų eskizai. Galima susipažinti su Algirdo Balnos gyvenimo ir kūrybos datomis, svarbiausiomis personalinėmis ir grupinėmis parodomis. Katalogui įvadinį straipsnį parašė dr. Skaidrė Urbonienė. Jis išverstas į anglų ir prancūzų kalbas.

Katalogą sudarė Aušra Jonušytė, dailininkė Giedrė Ringelevičienė, kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė, vertėja Justina Balnaitė.

„Mediniai kupiškėnų paminklai mažoji architektūra“ [albumas] [sudarytoja Aušra Jonušytė] –Kupiškis: etnografijos muziejus, 2015 (Vilnius: UAB Petro ofsetas) – 64, [2] p.: iliustr. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

Leidinyje pateikta kryžių, stogastulpių, koplytstulpių ir koplytėlių, statytų XX amžiuje – XXI a. pradžioje įvairovė, paminėti meistrai ir jų sukurtų paminklų ypatumai bei puošybos elementai.

Albumą parengė Aušra Jonušytė, dailininkė Giedrė Ringelevičienė, kalbos redaktorė Eugenija Urbonienė, vertėja Birutė Stanienė.

Tapytoja Bronislava Jacevičiūtė – Jėčiūtė „Tėviškė“ [katalogas] [sudarytoja Regina Gaškienė] – Vilnius: Kupiškio etnografijos muziejus, 2016 (Vilnius: UAB spausdinto BALTO print) – 41, [2] p.: iliustr. – Tekstas lietuvių kalba.

Dailininkės B. Jacevičiūtės – Jėčiūtės kilusios iš Šaltenių k., Kupiškio raj. (1919 – 2013 m.) paveikslų katalogas apie tėviškę. Įžangoje pateikta dailininkės biografija.

Katalogo sudarytoja Regina Gaškienė, dailininkė Jūratė Kemeklytė – Bagdonienė, fotografai Arūnas Baltėnas, Audrius Cicinskas, nuotraukos iš asmeninio Reginos Gaškienės archyvo.

„Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ [sudarytoja Aušra Jonušytė] – Vilnius: (UAB Petro ofsetas) Kupiškio etnografijos muziejus, 2016. – 120, [2] p.: iliustr. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

„Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“, tai 2016 m. gegužės 30 d. vykusios tarptautinės konferencijos Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje pranešimų straipsniai. Knygą sudaro A. Maimon „Pratarmė“, S. Jurkštaičio „Bendruomenės įsikūrimas ir raida iki Antrojo pasaulinio karo“, A. Bubnio „Žydų sunaikinimas 1941 metų vasarą“, A. Vasiliausikienės „Altaristas Feliksas Ereminas – Pasaulio tautų teisuolis“, N. Puzelienės ir J. Latvienės „Mokinių ir mokytojų veikla nagrinėjant žydų palikimą“.

Sudarytoja A. Jonušytė, dailininkė G. Ringelevičienė, kalbos redaktorius A. Petrulis, vertėja B. Stanienė.

„Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“ [monografija][vyriausioji redaktorė, sudarytoja Aušra Jonušytė, atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė, kalbos redaktoriai Auksė Gasperavičienė, Vida Kasparavičienė, anglų kalbos redaktorius, vertėjas Aloyzas Pranas Knabikas, korektorė Rasa Kašėtienė, viršelio dailininkė Ona Liugailienė, principinio maketo dailininkas Alvydas Ladyga, kartografė Aira Dubikaltienė, maketuotoja Violeta Barkauskaitė, kompiuterių ir informacinių sistemų specialistė Rimgailė Pilkionienė] – Vilnius: (VšĮ Versmės leidykla), Kupiškio etnografijos muziejus, 2016. – 1254, [2] p.: iliustr. – Tekstas lietuvių, anglų kalbomis.

Monografijoje publikuojamame 41-ame moksliniame straipsnyje aprašomas Kupiškio geologinis pamatas, augmenija, ichtiologiniai tyrimai, archeologiniai radiniai, istorija, meno kūriniai, architektūra, tautosaka, etninis paveldas, leksika. Dalis straipsnių skiriama įžymiems Kupiškio krašto žmonėms, dariusiems įtaką ne tik Kupiškio, bet ir Lietuvos bei pasaulio kultūriniam ir moksliniam gyvenimui, kaip antai, semiotikos profesorius Algirdas Julius Greimas, Unė, Petras, Vytautas ir Kazys Babickai, Juozas Baltušis ir Henrikas Orakauskas, taip pat kultūros bei kitų įstaigų ir visuomeninių organizacijų veiklai.

„Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje: tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų priedai. XIX a. – XX a. I pusė“ [katalogas][sudarytoja, tekstų autorė dr. Miglė Lebednykaitė, recenzentės dr. Teresė Jurkuvienė, dr. Lijana Šatavičiūtė – Natalevičienė, projekto vadovė Giedrė Zuozienė, kolekcijos atrankos, eksponatų aprašų konsultantė Dalia Bernotaitė – Bieliauskienė, eksponatų brėžinių autorė Diana Tomkuvienė, fotografai Redijus Anikanovas, Antanas Lukšėnas, dailininkė Rasa Janulevičiūtė, kalbos redaktorė Dalia Žalienė, vertė E-VERTIMAI] – Vilnius: (Vilniaus dailės akademijos leidykla), Kupiškio etnografijos muziejus, 2016. – 314, [2] p.: iliust. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

„Kataloge siekiama atidžiau pažvelgti į seserų Stefanijos, Mikalinos, Elvyros Glemžaičių Kupiškio etnografijos muziejui perduotą unikalų XIX a. – XX a. I pusės tradicinių lietuviškų drabužių ir jų priedų rinkinį. Kolekcija pasižymi retais autentiškais drabužių pavyzdžiais iš Aukštaitijos etnografinio regiono (daugiausia eksponatų surinkta iš Kupiškio apylinkių) ir turi istorinę bei kultūrinę vertę. Nedidelė, bet meninėmis ypatybėmis pasižyminti rinkinio dalis – suvalkiečių prijuostės, keli pavieniai eksponatai yra iš Dzūkijos ir Klaipėdos krašto.“ – dr. Miglė Lebednyka.

LIETUVYBĖ Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje“. Mokslinės konferencijos pranešimai. [leidinys][sudarytoja Donata Jutkienė] – Panevėžys: Kupiškio etnografijos muziejus, 2017 (Panevėžys: Amalkeros Leidyba). – 78p.: iliustr. – Tekstas lietuvių kalba.

Leidinyje spausdinami pranešimai, kurie buvo perskaityti mokslinės konferencijos „Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje“ 2017 m. rugsėjo 13 d. Kupiškio etnografijos muziejuje.

„Algirdo Juliaus Greimo 100 – mečio ženklai. Mokslinės konferencijos pranešimai“. [leidinys][sudarytojas K. R. Kašponis] – Kaunas: Kupiškio etnografijos muziejus, 2017 (Kaunas: Naujasislankas). – 71, [2] p.: iliustr. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

Šiame leidinyje spausdinami pranešimai, perskaityti 2017 m. kovo 17 d. Kupiškyje įvykusioje mokslinėje konferencijoje, skirtoje A. J. Greimo 100 – osioms metinėms, surengtoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr.82 patvirtintą planą.

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Leidinyje publikuojami dr. K. Rimtauto Kašponio , doc. Rolando Aiduko , doc. dr. Rimanto Astrausko, doc. Romaldo Misiukevičiaus pranešimai.

„Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“ [sydarytoja Aušra Jonušytė] – Vilnius: (UAB „Petro ofsetas“) Kupiškio etnografijos muziejus, 2017. – 168 p.: iliustr. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

„Kupiškio žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“, tai 2017 m. lapkričio mėnesio 29 d. vykusios tarptautinės konferencijos Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje pranešimų straipsniai. Knygą sudaro A. Maimon „Pratarmė“, M. Rupeikienės, A. Rupeikos „Kupiškio rajono žydų kultūros paveldas“, A. Jankevičienės „Kupiškėnų krašto isorijos pėdsakai – amžininkų lūpose“, R. Kaušakienės Projektas „Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai“, L. Lempertienės „Akmenyse saugoma atmintis: Kupiškio ir jo apylinkių žydų kapinės“.

Dailininkė G. Ringelevičienė, kalbos redaktorius A. Petrulis, vertėja B. Stanienė.

„Kupiškio krašto vaizdai“ [sydarytoja Aušra Jonušytė] – Vilnius: (UAB „Petro ofsetas“) Kupiškio etnografijos muziejus, 2018. – 256 p.: iliustr. – Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

„Kupiškio krašto vaizdai“ vykdant projektą atrinktų 1904–2018 m. nuotraukų albumas. Knygą sudaro A. Jonušytės „Pratarmė“ ir A. Narušytės, „Nuo dviejų bokštų“ apibendrinantis straipsnis.

Dailininkė G. Ringelevičienė, kalbos redaktorius A. Petrulis, vertėjas J. Clark.